IAM vs IGA Software: What's the Difference and What Features Should You Look For?

Κατανοήστε τη διαφορά μεταξύ του λογισμικού IAM και IGA και ανακαλύψτε βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε μεταξύ τους. Λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για αποτελεσματική διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης.
IAM vs IGA Software: What's the Difference and What Features Should You Look For

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο με γρήγορο ρυθμό, η αποτελεσματική διαχείριση της ταυτότητας και της πρόσβασης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών και τη διατήρηση της ασφάλειας του οργανισμού.

Αυτό μας οδηγεί στο λογισμικό διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (IAM) και στο λογισμικό διακυβέρνησης και διαχείρισης ταυτότητας (IGA), δύο κρίσιμα στοιχεία αυτής της διαδικασίας. Το IAM εστιάζει στη διαχείριση των ταυτοτήτων χρηστών, στην παροχή ή στην κατάργηση λογαριασμών, ενώ η IGA επιβλέπει τον καθορισμό ρόλων, πολιτικών και διαδικασιών που καθορίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς αυτών των ταυτοτήτων σε ένα σύστημα.

Ενώ αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις χαρακτηριστικές λειτουργίες και τις διαφορές τους για βελτιστοποιημένα αποτελέσματα.

Σκοπός αυτού του άρθρου σύγκρισης λογισμικού είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι προσφέρει κάθε τύπος λογισμικού, να σταθμίσει τα βασικά χαρακτηριστικά του μαζί με περιπτώσεις χρήσης με παραδείγματα, ώστε να μπορείτε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση όταν επιλέγετε είτε ένα IAM είτε ένα IGA λύση για τις ανάγκες του οργανισμού σας. Συνεχίστε να διαβάζετε καθώς αναλύουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δύο τύπων συστημάτων!

Κατανόηση του λογισμικού IAM

Το λογισμικό διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (IAM) είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στους συγκεκριμένους πόρους που χρειάζονται σε έναν οργανισμό.

Οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού IAM περιλαμβάνουν:

 1. Προμήθεια χρηστών και κατάργηση παροχής: Βελτιώνει τη δημιουργία, την ενημέρωση και την ανάκληση λογαριασμών χρηστών.
 2. Έλεγχος ταυτότητας και εξουσιοδότηση: Διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι για την επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών προτού τους παραχωρήσετε πρόσβαση.
 3. Single sign-on (SSO): Απλοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης επιτρέποντας στους χρήστες να συνδεθούν μόνο μία φορά για πολλές εφαρμογές.
 4. Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC): Διαχειρίζεται τα δικαιώματα με βάση τους ρόλους εργασίας και όχι μεμονωμένους λογαριασμούς χρηστών.
 5. Διαχείριση κωδικών πρόσβασης: Βοηθά στη διατήρηση ασφαλών κωδικών πρόσβασης με λειτουργίες όπως η αυτόματη επαναφορά κωδικού πρόσβασης ή ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.

Χρήση περιπτώσεων και πλεονεκτήματα του λογισμικού IAM

Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας λύσης IAM έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη ασφάλεια, αυξημένη απόδοση από τον μειωμένο χρόνο που αφιερώνεται στον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών με συστήματα πολλαπλών παραγόντων, βελτιωμένη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, χαμηλότερος κίνδυνος που σχετίζεται με περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, εξοικονόμηση κόστους λόγω λιγότερων παραβιάσεων δεδομένων που προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος ή κατάχρησης προνομίων.

Παραδείγματα δημοφιλών λύσεων IAM

Μερικοί γνωστοί προμηθευτές που προσφέρουν ολοκληρωμένες πλατφόρμες διαχείρισης ταυτότητας περιλαμβάνουν το Okta Identity Cloud, τις υπηρεσίες Microsoft Azure Active Directory Services, τις Υπηρεσίες Google Workspace Identity, την IBM Security Identity and Access Assurance και την OneLogin Unified Access Management Platform.

Αυτές οι λύσεις καλύπτουν διάφορες οργανωτικές ανάγκες παρέχοντας μια σειρά λειτουργιών για τη διαχείριση διαφορετικών πτυχών των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών εντός των αντίστοιχων οικοσυστημάτων τους.

Κατανόηση του λογισμικού IGA

Όπως αναφέρθηκε, το λογισμικό IGA εστιάζει στον καθορισμό, την επιβολή και τον έλεγχο πολιτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση πρόσβασης χρηστών, διασφαλίζοντας ότι κάθε ρόλος εντός του οργανισμού έχει τα κατάλληλα δικαιώματα σύμφωνα με την αρχή του ελάχιστου προνομίου. Είναι καλή ιδέα να μάθετε

περισσότερα για το λογισμικό IGA πριν ξεκινήσετε, αλλά εδώ είναι μια επισκόπηση για να ξεκινήσετε.

Οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού IGA περιλαμβάνουν:

 1. Διαχείριση κύκλου ζωής ταυτότητας: Διαχειρίζεται ολόκληρο το ταξίδι μιας ταυτότητας, από τη δημιουργία έως τον τερματισμό.
 2. Διαχείριση ρόλων και διακυβέρνηση: Καθορίζει ρόλους με βάση τις λειτουργίες εργασίας ή συγκεκριμένες ροές εργασίας, επιτρέποντας λεπτομερή έλεγχο της πρόσβασης.
 3. Εφαρμογή διαχωρισμού καθηκόντων (SoD): Αποτρέπει τις συγκρούσεις συμφερόντων διασφαλίζοντας ότι τα άτομα δεν έχουν αντικρουόμενες ευθύνες ή προνομιακή πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ταυτόχρονα.
 4. Ροές εργασιών αιτημάτων πρόσβασης και έγκρισης: Απλοποιεί την αίτηση νέων αδειών, διατηρώντας παράλληλα τη συμμόρφωση μέσω μιας τεκμηριωμένης διαδικασίας για τη χορήγηση εξουσιοδότησης.
 5. Συμμόρφωση και αναφορά ελέγχου: Βοηθά στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των χρηστών για τον γρήγορο εντοπισμό πιθανών κινδύνων ή μη συμμορφούμενης συμπεριφοράς.

Χρησιμοποιήστε θήκες και πλεονεκτήματα του λογισμικού IGA

Η αποτελεσματική χρήση μιας λύσης IGA μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς:

 • Μειώστε τις απειλές ασφαλείας που προέρχονται από εσωτερικές πηγές ενώ συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς του κλάδου ή τις νομικές απαιτήσεις
 • Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του προσωπικού πληροφορικής σε πολλούς τομείς όπως οι Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες κατανομής αδειών με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους λόγω βελτιστοποίησης πόρων
 • Δημιουργήστε μια ισχυρότερη κουλτούρα ασφάλειας, προωθώντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού

Παραδείγματα δημοφιλών λύσεων λογισμικού IGA

Μερικοί κορυφαίοι προμηθευτές στον τομέα IGA περιλαμβάνουν SailPoint IdentityIQ, Saviynt Enterprise

IGA, Omada Identity Suite, IBM Security Verify Governance (παλαιότερα γνωστή ως IBM Cloud Identity) και Oracle Identity Governance.

Αυτές οι πλατφόρμες καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των οργανισμών μέσω των ισχυρών μηχανισμών διακυβέρνησης ταυτότητας που διασφαλίζουν την ασφαλή διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών σε διάφορα οικοσυστήματα πληροφορικής.

IAM εναντίον IGA: Οι βασικές διαφορές

Τώρα ξέρετε τα βασικά, αξίζει να ανατρέξετε στους τομείς στους οποίους αυτές οι τεχνολογίες διαφέρουν μεταξύ τους:

Βασική εστίαση και εύρος

Ενώ οι λύσεις IAM ασχολούνται κυρίως με διαχείριση που σχετίζεται με την πρόσβαση, όπως έλεγχο ταυτότητας χρήστη, εξουσιοδότηση και διαχείριση κωδικού πρόσβασης, το λογισμικό IGA επικεντρώνεται περισσότερο στη διακυβέρνηση πολιτικής, στον καθορισμό ρόλων, στην επιβολή διαχωρισμού καθηκόντων και στην αναφορά συμμόρφωσης.

Σύγκριση λειτουργικότητας και χαρακτηριστικών

 1. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί του λογισμικού IAM: Παρέχει βασικές λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης για ένα ασφαλές περιβάλλον πληροφορικής. Ωστόσο, ενδέχεται να μην έχει τις εξελιγμένες δυνατότητες διακυβέρνησης που προσφέρει μια λύση IGA.
 2. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί του λογισμικού IGA: Παρέχει προηγμένη εφαρμογή πολιτικής βάσει ταυτότητας, αλλά ενδέχεται να μην καλύπτει ορισμένους βασικούς αλλά κρίσιμους ελέγχους πρόσβασης που βρίσκονται στις παραδοσιακές πλατφόρμες IAM.

Κατανόηση των οργανωτικών απαιτήσεων

Όταν επιλέγετε μεταξύ λογισμικού IAM ή IGA για την εταιρεία σας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού σας σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, καθώς και τα συγκεκριμένα πρότυπα του κλάδου που πρέπει να τηρούνται κατά την αποτελεσματική διαχείριση ταυτοτήτων/δικαιωμάτων πρόσβασης σε συγκεκριμένα συστήματα .

Παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή μεταξύ IAM και IGA

Και οι δύο τύποι πλατφορμών εξυπηρετούν διαφορετικές πτυχές που σχετίζονται με την υποδομή ασφάλειας, επομένως η κατανόηση του συνδυασμού που ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τα τρέχοντα κενά γνώσης και οι στρατηγικές θα πρέπει να αποτελούν μέρος των κριτηρίων λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιούνται σε όλους τους οργανισμούς.

Αξιολογήστε τα επίπεδα κινδύνου, τους στόχους ασφαλείας, τις εσωτερικές διαδικασίες, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του εργατικού δυναμικού, τον τύπο υποδομής πληροφορικής (on-premise ή cloud-based ), δημοσιονομικούς περιορισμούς και απαιτήσεις ένταξης πριν από τη λήψη μιας τεκμηριωμένης απόφασης.

Δυνατότητες προς αναζήτηση στο λογισμικό IAM και IGA

Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτείτε όταν σταθμίζετε τις επιλογές σας, είτε επιλέγετε λύσεις IAM είτε IGA, επομένως εδώ είναι μερικά σημεία που πρέπει να έχετε κατά νου:

Κοινές λειτουργίες που μοιράζονται οι λύσεις IAM και IGA

Ενώ και οι δύο τύποι λογισμικού καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της διαχείρισης ταυτότητας, μοιράζονται ορισμένες βασικές ενότητες όπως η παροχή/κατάργηση παροχής χρηστών, ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλου (RBAC) και η αναφορά βασικής συμμόρφωσης.

Χαρακτηριστικά ειδικά για το IAM που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Όταν αξιολογείτε μια ιδανική λύση IAM για τον οργανισμό σας, προσέξτε αυτές τις λειτουργίες:

 • Στιβαρές μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA)
 • Ολοκληρωμένα πρωτόκολλα απλής σύνδεσης
 • Πολιτικές κωδικών πρόσβασης και μηχανισμοί επιβολής
 • Μια εξαιρετικά διαθέσιμη αρχιτεκτονική που εξασφαλίζει αδιάλειπτες υπηρεσίες ακόμη και σε περιόδους υψηλής ζήτησης ή αστοχιών συστήματος

Χαρακτηριστικά ειδικά για το IGA που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Μια αποτελεσματική πλατφόρμα IGA θα πρέπει να περιλαμβάνει προηγμένες δυνατότητες διακυβέρνησης όπως:

 • Διαχωρισμός καθηκόντων (SoD) επιβολή
 • Προσαρμόσιμες ροές εργασίας για τη διαχείριση αιτημάτων/εγκρίσεων αδειών σε συμμόρφωση με τα καθιερωμένα οργανωτικά πρότυπα
 • Εργαλεία λεπτομερούς ελέγχου/αναφοράς που διασφαλίζουν ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις πληρούνται πλήρως
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε υπάρχουσες πλατφόρμες/συστήματα επιχειρήσεων, απρόσκοπτα συνδεδεμένα μέσω αξιόπιστων API

Δυνατότητες προσαρμογής και ενοποίησης

Καθώς κάθε οργανισμός έχει μοναδικές απαιτήσεις, είναι σημαντικό να αναζητήσετε μια λύση που να προσφέρει την ευελιξία για προσαρμογή σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

 

Επιπλέον, σκεφτείτε τις πλατφόρμες λογισμικού που παρέχουν απρόσκοπτη ενοποίηση με άλλα συστήματα στην υποδομή πληροφορικής σας (π.σολ, εργαλεία ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες καταλόγου Active Directory), εξορθολογίζοντας τις προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού, διατηρώντας παράλληλα τον συγχρονισμό των δεδομένων χρήστη με συνέπεια μεταξύ των ενσωματωμένων στοιχείων.

Λήψη τεκμηριωμένης απόφασης

Δεν μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία επιλογής λογισμικού IAM ή IGA χωρίς τις σωστές πληροφορίες στη διάθεσή σας ή τη σωστή προσέγγιση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει:

Αξιολόγηση των αναγκών και των στόχων του οργανισμού σας

Για να επιλέξετε την καταλληλότερη λύση IAM ή IGA, ξεκινήστε με την κατανόηση των συγκεκριμένων απαιτήσεών σας όσον αφορά τη διαχείριση πρόσβασης, τις πολιτικές διακυβέρνησης ταυτότητας, τις στρατηγικές προστασίας δεδομένων καθώς και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα/ρυθμιστικές κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου, όπου υπάρχουν.

Διεξαγωγή ενδελεχούς αξιολόγησης λογισμικού

Συγκρίνετε διάφορες λύσεις/πλατφόρμες λαμβάνοντας υπόψη βασικές παραμέτρους όπως:

 • Σύνολα λειτουργιών που προσφέρονται σε πιθανά πακέτα στη σύντομη λίστα σας
 • Ευκολία στη χρήση ή προσβασιμότητα, έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας να μπορούν να ανεβάζουν ταχύτητα γρήγορα

Προτιμήσεις κόστους και ανάλυση απόδοσης επένδυσης

Εκτιμήστε τα διάφορα στοιχεία κόστους που εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένων των τελών αδειοδότησης, των τελών υλοποίησης και των απαιτούμενων επενδύσεων υποδομής. Εξετάστε τις προβλεπόμενες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δαπάνες, ενώ αξιολογήστε πιθανές αποταμιεύσεις/αποδόσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν με την υιοθέτηση του λογισμικού επίσης για να δικαιολογήσετε την αρχική και συνεχή επένδυση.

Αναζήτηση υποστήριξης και εξειδίκευσης από τον προμηθευτή

Προσδιορίστε προμηθευτές που παρέχουν αξιόπιστη υποστήριξη πελατών μετά την εφαρμογή, καθώς και έχουν ιστορικό στο να κάνουν το παραπάνω μίλι για τους πελάτες και να είναι σε θέση να προσαρμόσουν αυτό που προσφέρουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Θέματα για την υλοποίηση και την επεκτασιμότητα

Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη λύση λογισμικού όχι μόνο ανταποκρίνεται στις τρέχουσες απαιτήσεις του οργανισμού σας, αλλά προσφέρει επίσης ευελιξία για την προσαρμογή των επεκτάσεων επιχειρήσεων, των αλλαγών στο μέγεθος του εργατικού δυναμικού ή των ρυθμιστικών ενημερώσεων αργότερα.

Συμπέρασμα

Υπάρχουν πολλά να αφομοιώσετε όταν μαθαίνετε για το λογισμικό IAM εναντίον IGA, αλλά ελπίζουμε ότι τώρα έχετε μια καλή βάση σε αυτό το θέμα και μπορείτε να συνεχίσετε να επεκτείνετε την κατανόησή σας προτού τελικά επιλέξετε μια πλατφόρμα που να καλύπτει τις ανάγκες σας εταιρεία σήμερα, αύριο και στα επόμενα χρόνια.